REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO amazoniazoo.pl

I. O NAS
 1. Właścicielem serwisu internetowego AmazoniaZoo.pl jest AmazoniaZoo.pl Kornelia Socha z siedzibą przy ul. Władysława Reymonta 3 7/8, 71-276 Szczecin o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5941524867, REGON: 321406593. Adres poczty elektronicznej: halo@amazoniazoo.pl (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Usługodawca prowadzi serwis internetowy, o którym mowa w ust. 1 oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie usług elektronicznych dostępnych w Serwisie. Obok Usługodawcy w Serwisie występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu mogą korzystać z dostarczanych przez Serwis Usług Elektronicznych.

 

II. DEFINICJE

 

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. INFORMACJA HANDLOWA – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usług
 3. KONTO UŻYTKOWNIKA – miejsce w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym znajdują się informacje o Użytkowniku, do którego Konto należy oraz zapewniające możliwość korzystania z usług świadczonych przez Sklep.
 4. NEWSLETTER – usługa elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach na stronie Blog Zdrowego Żywienia. Newsletter zawiera również informację handlową.
 5. REGULAMIN – niniejszy regulamin serwisu internetowego.
 6. REGULAMIN SKLEPU – regulamin sklepu internetowego znajdujący się na stronie https://amazoniazoo.pl/regulamin/
 7. SERWIS INTERNETOWY  AmazoniaZoo.pl – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://amazoniazoo.pl/blog-zdrowego-zywienia-zwierzat
 8. SKLEP/SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym https://amazoniazoo.pl/sklep świadczący usługi sprzedaży produktów drogą elektroniczną.
 9. PRODUKTY – produkty dostępne w sprzedaży za pośrednictwem sklepu
 10. TREŚCI – wszelkiego rodzaju utwory zgodnie z definicją określoną w Ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 880 ze zm.), jak również informacje tekstowe, graficzne, multimedialne, materiały audio i video, zdjęcia oraz teksty dostępne w Serwisie.
 11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 12. USŁUGOBIORCA – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu i Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie.
 13. USŁUGODAWCA – AmazoniaZoo.pl Kornelia Socha z siedzibą przy ul. Władysława Reymonta 3 7/8, 71-276 Szczecin o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5941524867, REGON: 321406593. Adres poczty elektronicznej: halo@amazoniazoo.pl
 14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).
 15. UŻYTKOWNIK – Usługobiorca korzystający z usług świadczonych w ramach Sklepu.
 16. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.);
 17. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1030 z późn. zm.)

 

III. O SERWISIE Amazoniazoo.pl
 1. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania Serwisu, w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1030 ze zm.).
 2. Serwis jest administrowany przez Usługodawcę. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie.
 3. Regulamin jest udostępniany przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Usługobiorcy w taki sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 4. Poszczególne usługi w Serwisie mogą podlegać osobnym regulaminom. Usługodawca określa w Serwisie jakie usługi podlegają takim osobnym regulaminom. Osobnym regulaminom podlegają zwłaszcza sprzedaż w Sklepie Internetowym (regulowana Regulaminem Sklepu Internetowego https://amazoniazoo.pl/sklep).
 5. Serwis przystosowany jest do współpracy z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi Firefox, Safari, Chrome, Internet Explorer. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić kompatybilność Serwisu z innymi przeglądarkami, niemniej jednak korzystanie z nich może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcjonalności Serwisu. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu zalecane jest bieżące aktualizowanie przeglądarki. Dla korzystania z niektórych usług świadczonych w ramach Serwisu konieczne jest posiadanie konta e-mail. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług zalecane jest włączenie w przeglądarce obsługi plików ‘cookies’.

 

IV. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO.
 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści, które mogłyby spowodować: zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu, systemów teleinformatycznych Usługodawcy oraz powstrzymać od działań, które mają na celu destabilizację, utrudnienie działalności Serwisu.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  2. oprogramowanie:
   1. system operacyjny: Windows XP, 7, 8 lub wyższy, Mac OS X i OS X, Android,
   2. przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla, Firefox, Internet Explorer, Safari, iOS Safari, Android Browser,
   3. włączona obsługa JavaScript i Cookies,
   4. do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być zainstalowanie oprogramowania: Flash Player, Acrobat Reader.2;
  3. dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s;
  4. dostęp do poczty elektronicznej w przypadku korzystania z niektórych Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie.
 4. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego operatora.
V. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE
 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  1. Usługa udostępniania treści w Serwisie
  2. Usługa Newsletter (Newsletter)
  3. Usługa kontaktu z Usługodawcą (Kontakt)
  4. Sklep internetowy
 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 4. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest bezpłatne, za wyjątkiem zakupu Produktów dostępnych w Sklepie internetowym.

 

VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS USŁUG DOSTĘPNYCH W SERWISIE
 1. USŁUGA UDOSTĘPNIANIA TREŚCI W SERWISIE
  Usługodawca na każdorazowe indywidualne żądanie Usługobiorcy świadczy usługę wyświetlenia zawartości Serwisu, w tym w szczególności: katalogu Produktów w Sklepie internetowym, informacje i porady w ramach prowadzonego przez Usługodawcę bloga. Ponadto każdy Usługobiorca ma możliwości korzystania z wyszukiwarki Produktów w Sklepie. Usługa udostępniania treści w Serwisie świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2. NEWSLETTER
  1. Usługobiorcy, którzy zainteresowani są otrzymywaniem Newslettera z informacjami związanymi z Serwisem oraz zawartymi w jego ramach informacjami handlowymi, mają możliwość otrzymywania takich Newsletterów poprzez podanie w ramach dostępnego na stronie Serwisu formularza swojego imienia i adresu e-mail, na który takie Newslettery chcieliby otrzymywać
  2. Możliwość zapisania się do Newslettera istnieje także w trakcie realizacji zakupów w Sklepie internetowym, jak również w procesie zakładania Konta w Sklepie internetowym poprzez zaznaczenie stosownych opcji.
  3. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: halo@amazoniazoo.pl lub też pisemnie na adres: ul. Władysława Reymonta 3  7/8, 71-276 Szczecin.
 3. KONTAKT
  1. Usługa Kontaktu polega na udostępnianiu przez Usługodawcę formularza kontaktowego do składania przez Usługobiorców zapytań lub wniosków kierowanych do Usługodawcy.
  2. Poza możliwością Kontaktu za pośrednictwem formularza, Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą również za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: halo@amazoniazoo.pl) oraz listownie na adres: ul. Władysława Reymonta 3  7/8, 71-276 Szczecin.
 4. SKLEP INTERNETOWY
  1. Szczegółowe postanowienia związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, w tym w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego, zostały zamieszczone w ramach Regulaminu Sklepu Internetowego AmazoniaZoo.pl dostępnego pod adresem: https://amazoniazoo.pl/regulamin-sklepu
  2. W ramach Sklepu internetowego dostępna jest również usługa polegająca na rejestracji w Sklepie i założeniu Konta.
  3. Rejestracja Konta Użytkownika następuje poprzez naciśnięcie na stronie głównej Sklepu pod adresem elektronicznym ikony „Moje konto”. Rejestracja Konta Użytkownika może nastąpić również podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu. Rejestracja Konta wymaga prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu i podania następujących danych:
   1. imienia i nazwiska Użytkownika;
   2. adresu e-mail;
  4. Do zarejestrowania Konta w Sklepie wymagane jest wskazanie przez Użytkownika loginu (adres e-mail) oraz zabezpieczającego go hasła składającego się co najmniej z ośmiu znaków oraz zawierającego przynajmniej jedna dużą literę i co najmniej jedną cyfrę.
  5. Rejestracja Konta w Sklepie wymaga potwierdzenia zapoznania się i akceptacji Regulaminu Sklepu, Regulaminu Serwisu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie właściwego okienka znajdującego się na dole formularza rejestracyjnego, a także wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla rejestracji Konta w Sklepie.
  6. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy nacisnąć przycisk „Załóż konto”. Następnie na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Sprzedawcę wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Użytkownika.
  7. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia jego Konta w Sklepie poprzez przesłanie ww. żądania pocztą na adres: AmazoniaZoo.pl Kornelia Socha z siedzibą przy ul. Władysława Reymonta 3 7/8, 71-276 Szczecin lub drogą mailową na adres:halo@amazoniazoo.pl.  Z chwilą otrzymania ww. żądania przez Usługodawcę, Usługodawca usunie Konto Usługobiorcy, przesyłając jednocześnie stosowne potwierdzenie na adres e-mail podany przy rejestracji konta.
 5. PŁATNOŚCI
  1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności:
   Karty płatnicze:
   * Visa
   * Visa Electron
   * Mastercard
   * MasterCard Electronic
   * Maestro”
  2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie szybkiego przelewu online oraz BLIK jest mElements S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa.
VII. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwana dalej „Umową”) zostaje przez Usługobiorcę zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę tj. odpowiednio:
 • w przypadku usługi udostępnienia zawartości Serwisu – z momentem wejścia na stronę Serwisu,
 • w przypadku usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja – po zarejestrowaniu lub logowaniu,
 • w przypadku usług świadczonych na wyraźne życzenie Użytkownika, tj. w szczególności, złożenia zamówienia w Sklepie internetowym – z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza lub/i z momentem wyrażania woli przez Użytkownika na świadczenie konkretnej usługi lub/i po spełnieniu określonych przez Usługodawcę wymagań. 
 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą odpowiednio:
  • opuszczenia przez Użytkownika Serwisu – w przypadku Usługi udostępniania treści w Serwisie,
  • rezygnacji przez Użytkownika z danej Usługi Elektronicznej – poprzez wysłanie zgłoszenia pisemnie pocztą na adres AmazoniaZoo.pl Kornelia Socha z siedzibą przy ul. Władysława Reymonta 3 7/8, 71-276 Szczecin lub drogą mailową na adres:halo@amazoniazoo.pl.
 • Czasu realizacji zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności BLIK-em, przelewem online, płatności przelewem lub kartą płatniczą – liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • Zwrot środków: w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 1. Niezależnie od uprawnienia do rozwiązania Umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Usługobiorcy będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny na podstawie ustawy o prawach konsumenta.

  Odstąpienia od umowy, o którym mowa wyżej Usługobiorca dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie na adres Usługodawcy: AmazoniaZoo.pl Kornelia Socha z siedzibą przy ul. Władysława Reymonta 3 7/8, 71-276 Szczecin lub na adres mailowy: sklep@amazoniazoo.pl

  Usługodawca udostępnia wzór odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z którego może skorzystać Użytkownik. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od Umowy nie jest jednak obowiązkowe.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy udostępnionych przez Usługobiorcę w ramach realizacji Usług Elektronicznych jest Usługodawca. Dane osobowe podlegają ochronie i są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Każdorazowo korzystając z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu niezbędnym do realizacji Usług Elektronicznych.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich poprawiania. Ponadto – w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych – Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.
 3. Podanie danych osobowych podczas korzystania z usług w Serwisie jak również wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu realizacji Usług Elektronicznych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z Usług, które wymagają podania danych osobowych w Serwisie.
 4. Usługobiorca może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w innych celach niż realizacja Usług Elektronicznych. Wyrażenie ww. zgód jest dobrowolne i nie stanowi warunku korzystania z Serwisu i Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie. Usługobiorca każdorazowo zostanie poinformowany o możliwości wyrażenia takiej zgody.
 5. Szczegółowe zasady ochrony danych i polityki Usługodawcy w tym zakresie określa Polityka Prywatności dostępna w Serwisie.

 

IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć za pomocą formularza kontaktowego na stronie Serwisu, pisemnie AmazoniaZoo.pl  ul. Władysława Reymonta 3 7/8, 71-276 Szczecin lub drogą mailową na adres:halo@amazoniazoo.pl
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwanie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 4. Rękojmia przysługuje konsumentom na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego. Podstawą odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec konsumenta jest wada fizyczna lub prawna (art. 556 KC)

 

XI. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie przez Usługobiorcę nie jest związane ze szczególnymi, nadzwyczajnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, za wyjątkiem tych powszechnie znanych i występujących przy korzystaniu z teleinformatycznej sieci publicznej, w tym sieci Internet, jednakże Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż istnieje niebezpieczeństwo pozyskania i modyfikowana danych Usługobiorcy podawanych w celu świadczenia Usług Elektronicznych, w szczególności w ramach rejestracji i zakładania Konta w Sklepie przez osoby nieuprawnione.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się z należytą starannością posługiwać danymi dostępowymi do swojego Konta (login i hasło), a w szczególności zobowiązuje się, iż nie będzie udostępniać tych danych osobom nieupoważnionym.
 3. Usługodawca zobowiązuje się dochować należytej staranności, stosując środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Usługobiorcy.
XII. PRAWA AUTORSKIE
 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach, w tym znaków towarowych należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 880 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Usługobiorcę z materiałów, o których mowa w punkcie 1 powyżej, w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:
  1. zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych Serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;
  2. zwielokrotnianie materiałów na nośnikach;
  3. rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
  4. rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane w ramach Serwisu i obowiązują od chwili zamieszczenia w Serwisie Regulaminu o zmienionej treści ze wskazaniem daty zamieszczenia. Jeśli Usługobiorca nie zgadza się z treścią zmian Regulaminu, może w każdym czasie rozwiązać Umowę na warunkach opisanych w pkt. VII lub zaprzestać korzystania z Serwisu w przypadku korzystania z Usługi udostępniania treści w Serwisie.
 2. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych i ewentualnych sporów wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści w Serwisie ze wskazaniem daty zamieszczenia. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w Serwisie oraz pod adresem: AmazoniaZoo.pl ul. Władysława Reymonta 3 7/8, 71-276 Szczecin.

 

POBIERZ: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy